Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Năm học 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG                   
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2011-2012
Thứ Lớp 1A
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 T.Dục  C.Diện
2 T.Việt C.Gái 2 H ĐTDTT C.Diện
3 T.Việt C.Gái 3 T.Công C.Diện
4 T việt T.C C.Gái      
BA 1 T việt T.C C.Gái  1 T.Việt C.Gái 
2 HÁT Thương 2 T.Việt C.Gái 
3 Toán Diện 3 T việt T.C  C.Gái 
4 TN-XH Diện      
1 T.Việt C.Năm  1 H Đ N giờ  
2 T.Việt C.Năm  2 H Đ N giờ  
3 Toán C.Diện  3 H Đ N giờ  
4 Toán T.C C.Diện       
NĂM 1 T.Việt C.Năm  1 Đ.Đức C.Gái
2 T.Việt C.Năm  2 M.thuật C.MT 
3 Toán C.Diện 3 H ĐTT C.Gái 
4 Toán T.C C.Diện      
SÁU 1 T.Việt C.Gái  Nghỉ    
2 T.Việt C.Gái     
3 Toán C.Diện    
4 Toán T.C C.Diện    
Thứ Lớp 1B
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 L.Việt C.Năm 
2 T.Việt Năm  2 T.Công C.Năm 
3 T.Việt Năm  3 T.Dục C.Năm 
4 T việt T.C Năm       
BA 1 Toán C.Diện 1 T.Việt C.Năm 
2 TN-XH  C.Diện 2 T.Việt C.Năm 
3 T việt T.C  C.Gái 3 T việt T.C  C.Năm 
4 Hát C.Thương      
1 Toán C.Diện  1 H Đ N giờ  
2 Toán T.C  C.Diện  2 H Đ N giờ  
3 T.Việt C.Năm  3 H Đ N giờ  
4 T.Việt C.Năm       
NĂM 1 Toán C.Diện 1 Đ.Đức Năm 
2 Toán T.C C.Diện 2 H ĐTT  Năm 
3 T.Việt C.Năm  3 M.Thuật C.MT
4 T.Việt C.Năm       
SÁU 1 Toán C.Diện  1 Nghỉ
2 Toán T.C  C.Diện  2
3 T.Việt C.Gái  3
4 T.Việt C.Gái   
Thứ Lớp 1C
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ C.Hoa  1 T.Việt C.Hoa  
2 T.Việt C.Hoa  2 T.Việt C.Hoa  
3 T.Việt C.Hoa  3 TViệt T.C C.Hoa  
4 TViệt T.C C.Hoa       
BA 1 M.Thuật C.Hoa  1 T.Việt C.Hoa 
2 TViệt T.C  C.Hoa  2 T.Việt C.Hoa 
3 Toán  C.Hoa 3 Đ.Đức C.Hoa 
4 Toán T.C C.Oanh       
1 T.Dục C.Hoa  1 H Đ N giờ  
2 T.Việt C.Hoa  2 H Đ N giờ  
3 T.Việt C.Hoa  3 H Đ N giờ  
4 TN-XH C.Hoa       
NĂM 1 Toán C.Oanh  1 Toán C.Oanh
2 Toán T.C C.Oanh  2 Toán C.Oanh
3  Hát C.Thương 3 Toán T.C C.Oanh
4 T.Công        
SÁU 1 T.Việt C.Hoa    Nghỉ
2 T.Việt C.Hoa 
3 T ĐTDTT C.Hoa   
4 H ĐTT C.Hoa