Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Năm học 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG                   
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2011-2012
Thứ Lớp 2A
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 T.Đọc C.Thương
2 Toán C.P Dung 2 T.Đọc C.Thương
3 Toán T.C  C.P Dung 3 Đ.Đức Dung
4 T.Đọc Thương      
BA 1 Toán C. Dung 1 H.Nhạc CôThương
2 T.Dục C. Dung 2 K.Chuyện Diện
3 C.Tả C.Hằng 3 M.Thuật  
4 T.Công C.Hằng      
1 LTVC C.Thương      
2 T.Viết C.Thương      
3 C.Tả C.Hằng      
4 TViệt T.C C.Hằng      
NĂM 1 Toán  C.Dung 1  Hát T.C C.Thương
2 Toán T.C C.Dung 2 T.Dục Anh
3 TLV C.Hằng 3 TViệt T.C Thương 
4 TViệt T.C C.Hằng      
SÁU 1 Toán C.P Dung Nghỉ    
2 TN-XH Thương    
3 Toán T.C  C.Dung    
4 H ĐTT C.Dung    
Thứ Lớp 2B
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 Đ.Đức Cô Dung
2 T.Đọc Cô Thương 2 T.Dục  Cô Dung
3 T.Đọc Cô Thương 3 T.Đọc Thương
4 Toán Dung      
BA 1 C.Tả C.Hằng 1 M.Thuật  
2 T.Công C.Hằng 2  Hát T.C Thương
3 Hát C.Thương 3 K.Chuyện Cô Diện
4 Toán Dung      
1 C.Tả C.Hằng 1 H Đ N giờ  
2 TViệt T.C  C.Hằng 2 H Đ N giờ  
3 LTVC C.Thương 3 H Đ N giờ  
4 T.Viết C.Thương      
NĂM 1 TLV C.Hằng 1 Toán C .Dung
2 TViệt T.C   C.Hằng 2 Toán T.C  C .Dung
3 Toán C.Dung 3 T.Dục      Anh 
4 Toán T.C C.Dung      
SÁU 1 TN-XH C.Thương 1    
2 Toán  Dung  2 Nghỉ  
3 TViệt T.C  C.Thương 3    
4 H ĐTT C.Thương      
Thứ Lớp 2C
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 C.Tả Hằng
2 Toán C.Lan 2 T.Công C.Lý
3 Toán TC C.Lan 3 T.dục C.Lý
4 T.Đọc C.Lý      
BA 1 T.Đọc C.Lý 1 Toán Cô Lan
2 T.Đọc C.Lý 2 C.Tả Hằng
3 T.Dục Oanh 3 T Việt TC Hằng
4 M.Thuật C.MT      
1 Toán C.Lan 1 H Đ N giờ  
2 Đ.Dức C.Lan 2 H Đ N giờ  
3 LTVC C.Lý 3 H Đ N giờ  
4 T Việt TC C.Lý      
NĂM 1 K.chuyện C.Lý 1 TNXH Cô Lý
2 T.Viết C.Lý 2 Toán  C.Lan
3 Toán  C.Lan 3 H ĐTT C.Lan
4 Toán TC C.Lan      
SÁU 1 TLVăn Cô Hằng Nghỉ    
2 T Việt TC Cô Hằng    
3 Hát  Thương    
4 Hát TC Thương    
Thứ Lớp 2D
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 T.Công C.Lý
2 T.Đọc 2 C.Tả C.Hằng
3 T.Đọc 3 T Việt TC C.Hằng
4 Toán  Lan      
BA 1 T.Dục Oanh 1 C.Tả Hằng
2 K.chuyện Oanh 2 Toán C.Lan
3 Mĩ thuật C.MT 3 Toán TC C.Lan
4 T.Đọc      
1 LTVC 1 H Đ N giờ  
2 L.T Việt 2 H Đ N giờ  
3  Toán  Lan 3 H Đ N giờ  
4 Đ.Đức Lan      
NĂM 1 Toán  Lan 1 Toán C.Lan
2 Toán TC Lan 2 TNXH C.Lý
3 T.Viết 3 H ĐTT C.Lý
4 T.Dục      
SÁU 1 Hát  Thương Nghỉ    
2 Hát T.C Thương    
3 TLVăn Hằng    
4 T Việt TC  Hằng