Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Năm học 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG                   
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2011-2012
Thứ Lớp 3A
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Toán C.Lý
2 Toán C.Lý 2 Toán TC C.Lý
3 T.Dục C.Lý 3 TNXH T.Hạnh
4 T.Đọc T.Hạnh      
BA 1 C.Tả C.Trinh 1 T.Đọc T.Hạnh
2 T.công C.Trinh 2 K.chuyện T.Hạnh
3 Toán C.Lý 3 T.Dục C.Lý
4 T.Viết C.Lý      
1 Toán C.Lý 1 H ĐTDTT  
2 Mĩ thuật   2 Toán TC  
3 T.Đọc T.Hạnh 3 H Đ N giờ  
4 LTVC      
NĂM 1 TNXH T.Hạnh 1 Anhvăn C.Huyền
2 Đ.Đức T.Hạnh 2 Anh văn C.Huyền
3 TLV C.Trinh 3 Hát C.Thương
4 T.việt TC C.Trinh      
SÁU 1 C.Tả C.Trinh Nghỉ    
2 T.việt  C.Trinh    
3 TC Toán C.Lý    
4 H ĐTT C.Lý    
Thứ Lớp 3B
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 LTVC T.Hạnh
2 T.Đọc Hạnh 2 Đ.Đức T.Hạnh
3 K.chuyện Hạnh 3 Toán C.Lý
4 Toán      
BA 1 Anh văn C.Huyền 1 T.Viết
2 Toán  2 T.Dục
3 C.Tả Trinh 3 T.Đọc Hạnh
4 T.Công Trinh      
1 T.Đọc Hạnh 1 Toán TC  
2 TNXH Hạnh 2 H Đ TDTT  
3 Toán  3 H Đ N giờ  
4 Toán TC      
NĂM 1 TLVăn Trinh 1 M.Thuật CMT
2 T.việt TC TNXH Trinh 2 Hát Nhạc C.Thương
3 H ĐTT Hạnh 3 Anh văn C.Huyền
4   Hạnh      
SÁU 1 Toán  1    
2 T.Dục 2 Nghỉ  
3 C.Tả Trinh  3    
4 T.việt TC Trinh       
Thứ Lớp 3C
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Đ.Đức C.Hòa
2 Toán  Nhàn  2 Tập viết Hương 
3 T.Dục Nhàn  3 TN-XH Hương 
4 T.Đọc Hương      
BA 1 T.Đọc Hương 1 TLVăn Trinh 
2 K.Chuyện Hương 2 T việt TC  Trinh 
3 Toán  Nhàn  3 T.Đọc Hương 
4 Toán TC Nhàn       
1 Toán  Nhàn  1 H ĐTDTT Nhàn 
2 T.Dục Nhàn  2 Toán TC Nhàn 
3 C.Tả Trinh 3 H Đ N giờ Nhàn 
4 T việt TC Trinh      
NĂM 1 Toán  Nhàn 1 C.Tả Trinh 
2 T.Công Nhàn 2 Toán  Nhàn 
3 M.Thuật C.MT 3 H ĐTT Nhàn 
4 Hát  Thương       
SÁU 1 LTVC Hương  Nghỉ    
2 TN-XH Hương     
3 Anh văn C.Huyền    
4 Anh văn    
Thứ Lớp 3D
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Tập viết Hương 
2 T.Đọc Hương  2 Toán TC C.Hòa
3 K.Chuyện Hương  3 Đ.Đức C.Hòa
4 Toán  Nhàn       
BA 1 T.Dục   1 T.Đọc Hương 
2 Toán  Nhàn  2 TN-XH Hương 
3 T.Đọc Hương  3 TLVăn Trinh 
4 TN-XH Hương       
1 C.Tả Trinh  1 H ĐTDTT C.Hương
2 T việt  Trinh  2 Toán TC C.Hương
3 TC Toán  Nhàn  3 H Đ N giờ C.Hương
4 T.Dục Nhàn       
NĂM 1 Hát  Thương  1 Toán Nhàn 
2 M.Thuật C.MT  2 T việt  Trinh 
3 Toán  Nhàn  3 TC C.Tả Trinh 
4 T.công Nhàn       
SÁU 1 Anh văn C.Huyền Nghỉ    
2 Anh văn C.Huyền  
3 LTVC Hương     
4 H ĐTT Hương