Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Năm học 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG                   
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2011-2012
Thứ Lớp 4A 
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Địa Lí T.Nam
2 Toán  C.Yến 2  KSĐ TC T.Nam
3 T.Đọc C.Huỳnh  3 T.Dục T.Nam
4 LTVC C.Huỳnh       
BA 1 Khoa học  T.Nam 1 Toán  C.Yến
2 Sử T.Nam 2 Đ.Đức C.Yến
3 Anh văn C.Huyền 3 LTVC C.Huỳnh
4 Anh văn C.Huyền      
1 Toán  C.Yến  1 L.Toán  C.Yến
2 Hát nhạc C.Thương  2 T.Dục C.Yến
3 M.thuật C.MT 3 T.Đọc C.Huỳnh
4 Toán TC C.Yến      
NĂM 1 Toán  C.Yến 1 TLV C.Huỳnh
2 Toán TC Khoa học C.Yến 2 K.Chuyện C.Huỳnh
3 Khoa học T.Nam  3 Tin học T.Phong
4 K.Thuật T.Nam  4 Tin học T.Phong
SÁU 1 Toán  C.Yến 1 Tviêt TC      C.Huỳnh
2 TLvăn C.Huỳnh 2 H ĐTDTT     C. Anh
3 C.Tả C.Huỳnh 3 H ĐN giờ         C. Anh
4 H ĐTT C.Yến      
Thứ Lớp 4B
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 C.Tả C.Huỳnh
2 T.Đọc C.Huỳnh 2 LTVC C.Huỳnh
3 Toán  C.Yến  3 T.Dục T.Nam
4 Đ.Đức C.Yến       
BA 1 Hát nhạc C.Thương  1 LTVC C.Huỳnh
2 Anh văn C.Huyền 2 K.Chuyện C.Huỳnh
3 Khoa học T.Nam 3 Toán  C.Yến
4 Lịch sử T.Nam      
1 Anh văn C.Huyền 1 TLV C.Huỳnh
2 Toán C.Yến 2 T.Đọc C.Huỳnh
3 L.Toán C.Yến 3 T.Dục C.Yến
4 M.thuật        
NĂM 1 Khoa học T.Nam 1 Tin học T.Phong
2 Địa lý T.Nam 2 Tin học T.Phong
3 Toán  C.Yến 3 KSĐ TC  
4 K.Thuật C.Yến      
SÁU 1 TLVăn C.Huỳnh 1 H ĐTDTT    C.Anh  C. Huỳnh
2 Toán  C.Yến 2 H ĐN giờ   C. Huỳnh
3 L.Toán C.Yến 3 Tviêt TC      C. Huỳnh
4 H ĐTT C.Huỳnh      
Thứ Lớp 4C
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 Toán  C.Yến
2 Toán  C.Yến 2 C.Tả C.Yến
3 T.Đọc C.Yến 3 Toán TC C.Yến
4 LTVC C.Yến      
BA 1 Toán  C.Yến 1 Khoa học T.Nam
2 T.Đọc C.Yến 2 Đ.Đức T.Nam
3 TLVăn C.Yến 3 K.Thuật T.Nam
4 K.Chuyện C.Yến      
1 T.Dục T.Nam 1 Tin T.Phong
2 Lịch sử T.Nam 2 Tin T.Phong
3 Địa lý T.Nam 3    
4 Khoa học T.Nam      
NĂM 1 Mthuật C.MT 1 LTVC C.Yến
2 Toán C.Yến 2 Toán TC C.Yến
3 Anh C.Huyền 3 T.Dục C.Yến
4 Anh C.Huyền      
SÁU 1 Toán C.Yến 1  Tviêt TC        C.Yến
2 TLV C.Yến 2  H ĐTDTT         “  C.Yến
3 Hát nhạc C.Thương 3  H ĐN giờ          “  C.Yến
4 H ĐTT C.Yến