Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Năm học 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG                   
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2011-2012
Thứ Lớp 5A
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Anh văn C.Huyền
2 Toán  C.Nga 2 LTVC C.Dung
3 Đ.Đức C.Lương 3 Kh.học C.Dung
4 T.Đọc C.NDung      
BA 1 K.Thuật C.Lương 1 Tin học T.Phong
2 K.Chuyện T.Bốn 2 Tin học T.Phong
3 T.Đọc C.NDung 3 Anh văn C.Huyền
4 TLVăn C.Lương      
1 T.Dục C.Anh 1 Toán  C.Nga
2 Toán  C.Nga 2 Địa lý T.Bốn
3 Hát nhạc C.Thương 3 C.Tả C.Lương
4 Toán TC C.Nga      
NĂM 1 T.Dục T.Bốn 1 Tviệt TC        C.Lương
2 Lịch sử T.Bốn 2 Khoa học C.NDung
3 Toán  C.Nga 3 Toán TC C.Nga
4 TLVăn C.Lương      
SÁU 1 M.Thuật   1  Tviệt TC        C.Yến
2 LTVC C.NDung 2 H ĐTDTT         “ C.Yến
3 Toán  C.Nga 3  H ĐN giờ           C.Yến
4 H ĐTT C.Nga      
Thứ Lớp 5B
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.Cờ   1 Tin T.Phong
2 T.Đọc C.NDung 2 Tin T.Phong
3 Toán C.Nga 3 Anh văn C.Huyền
4 Đ.Đức C.Lương      
BA 1 K.Chuyện T.Bốn 1 Lịch sử T.Bốn
2 T.Đọc C.NDung 2 K.Thuật T.Bốn
3 TLVăn C.Lương 3 T.Dục T.Bốn
4 Khoa học C.NDung      
1 M.Thuật CMT 1 Địa lý T.Bốn
2 Anh văn C.Huyền 2 C.Tả C.Lương
3 Toán  C.Nga 3 Toán  C.Nga
4 Hát nhạc C.Thương      
NĂM 1 Toán  C.Nga 1 LTVC C.Dung
2 TLVăn C.Lương 2 Toán TC     C.Nga
3 T.Dục T.Bốn 3 Tviệt TC     C.Lương
4 Toán TC C.Nga      
SÁU 1 LTVC C.NDung 1 Tviệt TC    C.Lương  
2 Toán  C.Nga 2 H ĐTDTT       “  
3 H ĐTT C.Lương 3 H ĐN giờ         “               
4 Khoa học C.NDung      
Thứ Lớp 5C
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 LTVC C.Dung
2 Đ.Đức C.Lương 2    
3 T.Đọc C.Dung 3 Tin T.Phong
4 Toán C.Nga 4 Tin T.Phong
BA 1 T.Đọc C.Dung 1 LTVC C.Dung
2 TLV C.Lương 2 M.Thuật  
3 K.Chuyện T.Bốn 3 Kh. học C.Dung
4 L.Sử T.Bốn      
1 Hát C.Thương 1 C.tả C.Lương
2 Toán C.Nga 2 Toán C.Nga
3 Anh văn C.Huyền 3 Địa Lí T.Bốn
4 Anh văn C.Huyền 4    
NĂM 1 TLV C.Lương 1 Toán TC C.Nga
2 Toán C.Nga 2 Tviệt TC        C.Lương
3 K.thuật C.Lương 3 H ĐTT C.Dung
4 T.Dục T.Bốn      
SÁU 1 Toán C.Nga 1    Toán TC       C.Dung
2 T.Dục C.Lương 2    H ĐTDTT        C.Dung
3 Kh.học C.Dung 3   HĐN giờ      C.Dung
4 Tviệt TC        C.Lương      
Thứ Lớp 5D
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 Toán TC C.Nga
2 Toán C.B.Nga 2 Tviệt TC        C.Hạnh
3 T.Đọc C.Nhung 3 Tviệt TC        C.Hạnh
4 Kh.học C.Nhung      
5 K.Chuyện C.Nhung      
BA 1 Toán C.B.Nga 1 Anh C.Huyền
2 Toán C.B.Nga 2 Anh C.Huyền
3 LTVC C.Hạnh 3 Tin T.Phong
4 TLV C.Hạnh  4 Tin T.Phong
1 T.Dục T.Bốn 1 T.Đọc C.Nhung
2 L.Sử T.Bốn 2 Đ.Đức C.Nhung
3 Toán C.Nga 3 K.Thuật C.Nhung
4 Toán C.Nga      
NĂM 1 LTVC C.Hạnh 1 Toán TC C.Nga
2 TLV C.Hạnh 2 T việt TC C.Hạnh
3 C.Tả C.Nhung 3 H ĐTT    C.Nga
4 Kh.học C.Nhung      
SÁU 1 T.Dục T.Bốn 1  Toán TC         C.Nga
2 Đ.Lí T.Bốn 2 H ĐTDTT   C.Nga
3 T việt TC C.hạnh 3 H ĐN giờ  C.Nga
4 M.Thuật C.MT      
5 Hát C.Thương      
Thứ Lớp 5E
T Sáng Người dạy T Chiều Người dạy
HAI 1 C.cờ   1 C.Tả C.Nhung
2 T.Đọc C.Nhung 2 Kh.học C.Nhung
3 Toán C.B.Nga 3 K.thuật C.Nhung
4 Toán C.B.Nga 4    
BA 1 LTVC C.Hạnh 1 T.Đọc Kh.học  C.Nhung
2 TLV C.Hạnh 2 Hát C.Nhung
3 Toán C.B.Nga 3   C.Thương
4 Toán TC C.B.Nga      
1 Toán C.Nga 1 Tin T.Phong
2 Toán C.Nga 2 Tin T.Phong
3 T.Dục T.Bốn 3    
4 L.Sử T.Bốn      
NĂM 1 Anh C.Huyền 1 Đ.Đức C.Nhung
2 Anh C.Huyền 2 K.Chuyện C.Nhung
3 LTVC C.Hạnh 3 H ĐTT C.Nhung
4 TLV C.Hạnh      
SÁU 1 T.Dục T.Bốn 1 Toán TC  C. Nhung
2 T việt TC C.Hanh 2 H ĐTDTT  C. Nhung
3 M.Thuật C.MT 3 H ĐN giờ  C. Nhung
4 Đ.Lí T.Bốn